34753655 - 041

7411 431 0914

تصاویر انواع چوب

تصاویر انواع چوب های صنوبر – چوب تبریزی – قلمه – کبوده – سپیدار ، که در تولید تخته چند لایی ها مورد استفاده قرار میگیرند.