34753655 - 041

7411 431 0914

تخته چندلایی بعد از نگهداری در آب

تصاویر نمونه انواع تخته چندلایی فشرده شرکت بعد از ۲۴ ساعت نگهداری داخل آب (جهت تست کیفیت و ضدآبی)